กิจกรรม Research Express ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

กิจกรรม Research Express ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย 8 – 9 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Research Express

Read more

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 22 มกราคม 2557 ณ ห้องวิภาวดี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎฎร์ธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรืธานีสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่น และสามารถทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

Read more

เสวนาเรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา”

เสวนาเรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา” 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการ สาขาการศึกษาร่วมกับ วช. จัดเสวนาเรื่อง “มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา” รุ่นที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557

Read more

สวจ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ณ มรภ.ภูเก็ต

การจัดงาน “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” ซึ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมาคมนักวิจัย ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา และผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรมภายในงาน 4 กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนำทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัย

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2559

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลักเกณฑ์ การขอทุนสนุบสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือจาก วช. บท.ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติงาน กรอบการวิจัย คำชี้แจงโครงการวิจัย_v1d_59 คำชี้แจงแผนงานวิจัย_v1ch_59 แบบโครงการวิจัย_v1d_59 แบบแผนงานวิจัย_v1ch_59 แบบฟอร์มการเขียนงบประมาณ แผนงานวิจัย แบบฟอร์มการเขียนงบประมาณ

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน วช. 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีกรอบการวิจัย ที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2558 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน สกอ. 2558

สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมา 2558 โดยเน้นงานวิจัย ที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสูนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดตามแบบฟอร์ม และแนวทางการสนับสนุนการวิจัย มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน 2558

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาความก้าวหน้าของตนเองโดย การทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือพัฒนา หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่แนบ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้สนใจส่งผลงานวิจัย เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557 ตามรายละเอียดดังแนบ โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักของการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557

Read more