ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะต้องเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้สนใจเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน โดยมีแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ แบบเสนอชุดโครงการ (ว1-ช) แบบเสนอโครงการเดี่ยว (ว1-ด) คู่มือการประเมินผลฯ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน” วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง “โอกาสและ ความเสี่ยงของสุราษฎร์ธานี : เสียงสะท้อนจากพื้นที่” โดย…นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคใต้ตอนบนจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรฺธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

Read more

การประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุม ABC สุราษฎร์ธานี “รู้รอบทิศ อ่าวบ้านดอน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง “โอกาสและความเสี่ยงของสุราษฎร์ธานี : เสียงสะท้อนจากพื้นที่” โดย…นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2557

สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยเน้นงานวิจัยที่สอดคล้อง กับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม ดังนี้ โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารเชิงหลักการ ไปตาม e-mail ของแต่ละกลุ่มโครงการ ภายในวันที่

Read more

การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013 )

การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556″ ( Thailand Research Expo 2013 ) ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ

Read more

อบรมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRPM

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดอบรมการลงข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 ในระบบบริหารงานวิจัย แห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า NRPM โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ต้องส่งข้อเสนอดังกล่าวผ่านระบบทั้งหมด ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักวิจัยทราบถึงขั้นตอนการลงข้อมูลที่ถูกต้อง

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมาก มาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน โดย

Read more