สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรส. ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564