สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีนักวิจัย มรส. ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ในประเด็น “Food Valley อุทยานแห่งอาหารบนฐานผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปของภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.พัชณิยา เอกเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.กฤตภาส จินาภาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ศราวุธ
ทองเนื้อห้า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม
การแปรรูปผลโกโก้ (Theobroma cacao) และวัสดุเศษเหลือ จากการแปรรูป เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์พืชผลทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน แก่กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี”จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.) ในประเด็น “Food Valley อุทยานแห่งอาหารบนฐานผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปของภาคใต้”
ประจำปีงบประมาณ 2564