ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยวิชาการ ความรู้
ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.วารสารสาระคาม
4.Science Technology and Engineering Journal
5.Community University Engagement Journal

ดูรายละเอรยดได้ที่ http://journal.msu.ac.th/