สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติโดยรับชมการการปาฐกถานำโดยผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 สาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณารูปแบบและกำหนดหัวข้อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง
“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน“Innovation foresight for sustainable
development strategies” ” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรม
ราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรูปแบบเป็นงาน Online Conference และมีการกำหนดมาตรการต่างๆ
เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้จัดงานบุคลากร รวมถึงผู้เข้าร่วม
งานทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหาร
ศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้าน
พัฒนบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชาของคณาจารย์ในสถาบันให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำ
เสนอผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีการ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th/