มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 “อนาคตการศึกษาไทย…
กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams สามารถ
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564