มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 2nd Language, Society, and Culture International Conference (LSCIC 2021) หัวข้อ Harmony in Diversity:
Multidisciplinary Perspectives on Glocalisation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://human.msu.ac.th/lscic/