ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11” วันที่ 27 พ.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์…

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสห์บางกอก ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11” ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่วิถีปกติใหม่”
(Disrupted World in Transition to The New Normal) ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ณ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสห์บางกอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยสู้
สาธารณะโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.southeast.ac.th/benjamitvichakarn/ ลงทะเบียนได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564