มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้
อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐาน
ความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยาย
องค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาการต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http;//www.hu.ac.th/conference
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร 0-7420-0347 Email : hu_conference@hu.ac.th