สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผนงานและโครงการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธ.ค. นี้…..

………สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแผน
งานและโครงการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคาร
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

………ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านตามรายชื่อดังแนบ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมโครงการฯ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจัดส่งไฟล์ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ PDF และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม มายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา ทาง E-mail : ird.sru@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งจัดทำ Power point
ประกอบการนำเสนอ จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

:: กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอแผนงานและโครงการวิจัย
สำหรับมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

:: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)