สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา…

ผู้สนใจส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือทาง
e-mail : rdi@sru.ac.th โดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น.

ดูรายละเอียดได้ที่
:: หลักเกณฑ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

:: ใบสมัครเข้าร่วมประกวดฯ