ประกาศ…ทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)

……….มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกียวกับ
การพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย
หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S. – ASEAN
Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการ
สังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย

………ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์มูลนิธิฯ
http://www.fulbrightthai.org/programs/2021usas ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อม
เอกสารประกอบ (ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต) ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 หากมีข้อสงสัย
ประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107 วันจันทร์ถึง
ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือที่อีเมล์ tusef@fulbrightthai.org