วช. เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” รับวิถีชีวิตใหม่ NEW NORMAL


ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ดร.นรา​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand
Research Expo 2020)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้นำผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
และวัชพืช นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำชุดโต๊ะเชิงประกอบอิพอกซี เรซิน” นักวิจัย ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้าน เหลือง จัดนิทรรศการ
ใน THEME : D งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า (DL14)  เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผล
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐาน
ข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม