20 ก.ค. 2563 ดร.นรา พงษ์พานิช ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.เตชธรรม สังค์คร รองผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

20 ก.ค. 2563
ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.เตชธรรม สังค์คร รองผู้อำนวยการฯ นำทีมนักวิจัย
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมสัมมนาวิชาการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจสังคม และชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารพร้อมทั้งมอบนโยบายเรื่อง “กรอบ
นโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ณ ห้องเฟื้องฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอมีจำนวน 5 ผลงาน ประกอบไปด้วย
1) “ผลผลิตน้ำนมข้าวหอมหมักเสริมอินนูลิน”
โดย ผศ.ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์
2) “การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตกะละแม่ผงสำเร็จ”
โดย ผศ.ดร.พราวตา จันทโร
3) โครงการนิเวศวิทยาและชีวิวทยาการสืบพันธ์ของหอยแครงในอ่านบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงหอยแครงอย่างยั่งยืน โดย ดร.วัชรี รวยรื่น
4) “นวัตกรรมจากยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต”
โดย ผศ.ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และคณะ
5) การศึกษาสมบัติของแผ่นชั้นไม้อัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัชพืช นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการทำ
ชุดโต๊ะเชิงประกอบอิพอกซีเรชิน โดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง และคณะ