มรส. เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

บ่ายวันนี้ (16/07/63)  มรส. นำโดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง นักวิจัย
นำผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและวัชพืช นำมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการทำชุดโต๊ะเชิงประกอบอิพอกซี เรซิน” เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
(Thailand Research Expo 2020)” ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ