ด่วน พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ด่วน พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีใบอนุญาตฯ ดูรายละเอียดการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมที่  https://thaiiacuc.nrct.go.th/license

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้ วช. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานใหม่ภายใน วช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
และการปรับโครงสร้างใหม่ของ วช. เป็นระยะ

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) รับผิดชอบในด้าน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล
 2. กำกับและดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้อยู่
  ในกรอบจรรยาบรรณการใช้สัตว์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกฎหมาย
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ ถึงความจำเป็นต้องใช้สัตว์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
  ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และความจำเป็นต้องใช้สัตว์ในการพัฒนายา, ยาสมุนไพร, อาหาร, อาหารเสริม,
  วัคซีน และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคน และสัตว์อย่างมีคุณค่าและปลอดภัย
 4. ผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพและอื่นๆ มาเป็นทางเลือก ทดแทนการใช้
  สัตว์ในทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการ 3Rs