กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดประกาดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดประกาดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ
จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่ง
ผลงานได้จนถึง 30 เมษายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดรายใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.dwf.go.th