เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ
2563 เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ขอเชิญนักวิจัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
ตอนบน ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านเครือข่ายฯ เพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิ้งค์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และโดยผู้ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิง
พาณิชย์ขอให้จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Paper) จํานวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล CD จํานวน 1 แผ่น
โดยต้องมีรายละเอียดตามหัวข้อที่กําหนดให้พร้อมทั้งกําหนดองค์ประกอบของคณะนักวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย
และผู้ร่วมโครงการ) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยแล้วจากนั้นให้ส่งมาที่
เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตําบลไทยบุรีอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร 0-7567-2921 ทาง
E-mail : mtsunanta@gmail.com หรือ facebook : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน