วารสารวิจัยและพัฒนา วลัยอลงกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา
วลัยอลงกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการใช้เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย บัดนี้วารสารฉบับนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2
วารสารที่ผ่ารการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) ผู้สนใจสามารถส่งบทความและดูรายละเอียด
ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index