ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจ และภาษา กับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจ และภาษา ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563
จะยกเลิกการตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว
สนใจรายละเอียดหรือส่งบทความดูได้ที่ ้http://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal