ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถยื่นคำของงบประมาณ (แผนงาน) ผ่านระบบ
TIRAs ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ไปยังนักวิจัยที่สนใจจัดทำ
คำของงบประมาณ (แผนงาน) ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยจัดส่งคำของบประมาณผ่านระบบ TIRAs และ
ส่งฉบับจริงผ่านคณะต้นสังกัด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

:: คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทาแผนงานระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ
:: แบบฟอร์มเสนอแผนงาน