มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ทวารวดีศึกษา: ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี”
วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคาร 84 พรรษา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสมพราน จังหวัดนครปฐม ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม
ผู้นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) 1,000 บาท ต่อ บทความ
ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 1,000 บาท ต่อ บทความ
ผู้สนใจทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน 500 บาท
บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
เลขที่ 734-0-64147-5
กำหนดการ
16 ก.ค. – 15 ส.ค. 62 เปิดรับบทความ
18 ส.ค. 62 แจ้งการพิจารณา
19- 25 ส.ค. 62 ปรับแก้ไขบทความ
26 ส.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ
1 ก.ย. 62 ประชุมวิชาการและนำเสนอบทความ
*สอบถามรายละเอียด
พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. 084-828-2036.

ผู้สนใจสมัครได้ที่  https://forms.gle/7auNJYvFw1KjWZGP6