วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง…

สำนักำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนำชำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ
หน้ำที่และอำนำจ ในำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัย และสถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคม
ศำสตร์และมนุษยศำสตร์ รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมในประเด็น
สำคัญของประเทศ ใน 4 ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำย กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม และกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยจัดสรรทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ได้มีแนวทำงกำรจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕63 ที่ชัดเจน โดยการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่
สนับสนุนการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ของประเทศ มีการกำหนดเป้ำหมายการวิจัยที่ชัดเจน มีแนวทางการขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนและมองเห็นภาพรวมของงำนวิจัยได้อย่ำงชัดเจน ให้กำรใช้งบประมาณของประเทศเกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมำณ 256๓
(ครั้งที่ 1) จำนวน ๒๑ กลุ่มเรื่อง

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบ
ถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถำนะ “ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS)
โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง วันที่ 4 กรกฎาคม 256๒ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 256๒ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช.
จะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลด“คู่มือกำรใช้งำนระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่
URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
 ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมำยเลข 0 2561 2445 ต่อ 607
 ข้อมูลกรอบกำรวิจัยและรำยละเอียดกำรเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมำยเลข 0 2561 2445
ด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424