ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ
2563 จำนวน 4 ทุน  ดังนี้

1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
4. ทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ https://www.nrms.go.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-1 ประกาศฯรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.pdf
01-2 แบบเสนอทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น.doc
01-3 Distinguished Research Professor Grant.doc
02-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).pdf
02-2 ฟอร์มเสนอชื่อทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).docx
03-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย).pdf
03-2 แบบเสนอทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง.docx
03-3 Mid-Career Research Grant.doc
04-1 ประกาศฯรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.pdf
04-2 แบบเสนอทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่.doc
04-3 Grant for New Researcher.doc
05-1 ประกาศฯรับทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.pdf
05-2 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อ.รุ่นใหม่.doc
05-3 Research Grant for New Scholar.doc
06 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย.docx
07 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (ไม่่จำเป็นร่วมทุน).docx
09 หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (จำเป็นร่วมทุน).docx
10 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขา วทน..pdf
11 ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf