ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช.)

ตามที่ส ํานักงานการวิจัยแห่งชําติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ําคัญของประเทศ
ประจ ําปีงบประมาณ 256๓ (ครั้งที่1) จ ํานวน ๒๑กลุ่มเรื่อง ดังนี้
การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.กลุ่มเรื่องการบริหํารจัดการการท่องเที่ยว
2.กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3.กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ ําตาล
4.กลุ่มเรื่องวิสําหกิจชุมชนและวิสําหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)
5.กลุ่มเรื่อง ยางพารา
6.กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีเพื่ออุตสําหกรรมด้ํานวัสดุนําโนและนําโนเทคโนโลยี

การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.กลุ่มเรื่องการศึกษาและสร้ํางสรรค์การเรียนรู้
2.กลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ ํา
3.กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์
4.กลุ่มเรื่องจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
5.กลุ่มเรื่องความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
6.กลุ่มเรื่องสร้ํางสรรค์วิชําการงานศิลป์
7.กลุ่มเรื่องประชําคมอาเซียน
8.กลุ่มเรื่องการพัฒนําศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ
9.กลุ่มเรื่องการแพทย์และสําธารณสุข
10.กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
11.กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
12.กลุ่มเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดําฯสยามบรมราชกุมารี
13.กลุ่มเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14.กลุ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
15.กลุ่มเรื่องการพัฒนําเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สนใจต้องลงทะเบียนยื่นข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/ พร้อมทั้งปริ้นเอกสารจากระบบและ
ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและเสนอให้อธิการบดี
ลงนามในเอกสารต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.sru.ac.th/download/research-project-sru-63/
หรือดูรายละเอียดกรอบการวิจัยได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216