สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรให้สามารถทำการวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS และจัดส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ดูรายละเอียดพร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ http://research.sru.ac.th/th/download.html