สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสุขกมล สุขสว่างโรจน์ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย และคณะ จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณสุขกมล สุขสว่างโรจน์ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย
และคณะ จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้
โครงการ “สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพร โดยมีสมุนไพรที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ขมิ้น เห็ดแครง มะพร้าว สมุนไพรป่าชายเลน ใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกประชารัฐมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในจังหวัดทั้งภาพประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าทางการ
ตลาด การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ฯลฯ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา