มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0″…

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในหัวข้อ “การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0” ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย
องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ
คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นาเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th อนึ่งผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบ
ของต้นสังกัด หรือกระทรวงการคลัง