ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน
ทุนละ 25,000 บาท ประกอบด้วย
1.  ปริญญาเอก 3 ทุน
2. ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้ 2 ทุน
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนส่งมาที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2562
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otep-pnb.go.th/provincenews