อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์”
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1) ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม
2) ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
3) ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
4) ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://wacc.wu.ac.th/