ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมการบริหารจัดการงานวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2562

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมการบริหารจัดการงานวิจัย งบประมาณ
กองทุนวิจัย พ.ศ.2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 10 มิถุนายน เวลา
10.00น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี