สถาบันวิจัยและพัฒนาระดมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดและกำหนดกรอบวิจัย ภายใต้บริบทของโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่”

ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน
และขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ระดมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดและกำหนดกรอบวิจัย
ภายใต้บริบทของโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่” ด้วย สกสว.ได้เล็งเห็นถึง
ต้นทุนเดิมจากชุดโครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการ matching fund
สกว.-มรส.ในขณะนั้น โดยเริ่มกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมโยงในมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ ตามกรอบประกาศทุนวิจัยโดยเน้นความสำคัญในการบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ และเพื่อสนับ
สนุนให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน เนื่องจากแต่ละภาคส่วนมีทรัพยากรและจุดแข็งต่างกัน มหาวิทยาลัยมีความรู้ที่
ทำให้การพัฒนามีประโยชน์กับสังคมและท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐมีทรัพยากรภาคการผลิตซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่และทรัพยากรในการจัดการพื้นที่ที่ใกล้ชิดประชาชนและงบประมาณเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชน เมื่อทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันก็เป็นการสร้างกลไกเชิงพื้นที่ ที่สามารถช่วยพัฒนาการ
ทำงานเพื่อตอบโจทย์ของประเทศได้เป็นอย่างดี