วันนี้(29 พฤษภาคม 62) สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญคณะกรรมการฯเข้าตรวจผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของสถาบันฯ

วันนี้(29 พฤษภาคม 62) สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญคณะกรรมการฯเข้าตรวจผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
ของสถาบันฯ โดยมีอาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมต้อนรับกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน คือ คุณนันทนา เดชเกิด หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ พลฯ หญิงสุเพ็ญ บัวชุม. หัวหน้าสำนัก
งานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณอุบลรัต์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ซึ่งได้รับคำแนะนำ
จากคณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีต่อไป โดยภาพรวมของคะแนน์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับอยู่ใน
เกณฑ์ดี ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ