ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล นักวิจัยและคณะ ในโอกาสคว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล นักวิจัยและคณะ ในโอกาสคว้ารางวัล Platinum Award ถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบ
โจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในชุดผลงาน นวัตกรรมจากยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต
จากเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo2019) นับเป็นการพลิกประวัติศาสตร์
หน้าใหม่ของงานวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สามารถผงาดคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีงานวิจัยระดับชาติ
ได้สำเร็จ สมความภาคภูมิและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ทรัพยากรในพื้นที่และ
นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างแท้จริง