ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

                                   ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562
(2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF)
สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562 (ค.ศ. 2019)
โดยเป็นทุนทําวิจัยระยะสั้น 6 – 12 ดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดัง
โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาใบสมัคร ตามที่ NRF
กําหนด ดังนี้

 1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วม
  ทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง ๑ (หนึ่ง) ชุด พร้อมสําเนา 6 (หก) ชุด รวมเป็น 7 (เจ็ด) ชุด ดังนี้
  2.1 ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กําหนด (Annex 1, 2 และ 3) พร้อมทั้งกรอก
  รายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ใน Annex 2 ข้อ ๒๑ หัวข้อย่อย ๑ และ ๒
  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะ หน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating
  Authority)
  2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดําเนินการในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน ๑ หน้า กระดาษพิมพ์
  เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทํา)
  2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทําวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
 3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ ๒ มายัง วช. ภายใน
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ วช. ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอ ชื่อของประเทศไทย
  (Nominating Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง
 4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. เท่านั้น สําหรับผู้ที่ไม่ผ่าน การพิจารณา
  วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครขอรับทุนและจะทําลายเอกสาร ดังกล่าว
 5. ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจาก วช. ส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. ไปยังนักวิจัย รับรองชาว
  เกาหลีทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก host เกาหลี จะเป็นผู้มี
  อํานาจในการส่งใบสมัครให้ NRF

การพิจารณาใบสมัคร
NRF จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก https://www.nrct.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 203 โทรสาร 0-256-3049
อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.th