วช.เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้
กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ

ในการนี้ วช. จึงขอเปิดการรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า
ต่อไป

จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 โทรสาร 0 2579 2284

ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
0.0 หนังสือเปิดรับข้อเสนอ.pdf
1.0 ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย โครงการชุมชนไม้มีค่า.pdf
1.1 กรอบการวิจัย 62 (ไม้มีค่า).pdf
1.2 แบบข้อเสนอการทำกิจกรรมฯ.doc
1.3 คู่มือ การเขียนข้อเสนอกิจกรรมฯ.pdf
2.0 ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย โครงการชุมชนไม้มีค่า.pdf
2.1 แบบเสนอกิจกรรมฯ.doc
2.2 รายนามชุมชนเป้าหมาย.pdf