ขอเชิญร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ความสำคัญ การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชาติ
ที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ ๑๔ วัตถุประสงค์

 1. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
  ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย
 2. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไก
  สำคัญในการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่าย ในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการเร่ง
  ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
 3. เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมของ
  ประเทศ เป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ

 

กิจกรรมภายในงาน

 1. ภาคการประชุม/สัมมนา ๔ รูปแบบ มากกว่า ๑๐๐ หัวข้อเรื่อง ได้แก่
  • การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยครอบคลุมมาตรฐานการ
   อุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน/เรื่อง
  • การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข ประมาณ
   ๒๐๐ – ๔๐๐ คน/เรื่อง
  • การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจประมาณ ๕๐ – ๑๐๐ คน/เรื่อง
  • การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
 2. ภาคนิทรรศการ
  • นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรม
   วงศานุวงศ์
  • นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย โดยรวม “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์”
   “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยพื้นที่” และ “นิทรรศการศูนย์วิจัยชุมชน”
  • นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและ
  ผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีฐาน ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo
  : Symposium 2019)
 4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้
  ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะ
  และมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
 5. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
 6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019 Award)
 7. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ในทุกระดับจากสถาบัน
  อุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/