ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRMS ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2562 นี้

……..ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRMS ให้ครบถ้วนและ
จัดพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลนำส่งหน่วยงานที่สังกัด ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เพื่อทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้
ดำเนินการนำส่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลำดับต่อไป และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่
https://www.nrms.go.th/