TICC ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 th TICC International Conference ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี

……..TICC ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 th TICC International Conference ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมดุสิตธานีเพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ticcic2019.buu.ac.th/