แจ้งการเปลี่ยนแปลงวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

….. กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มสด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำวารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาเป็นระยะ 10 ปี และถูกจัดให้อยู่ในวารสารวิชาการกลุ่ม 1 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รวมทั้งผ่านการคัด
เลือกให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารระดับอาเซียน (ACI) และในการพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมของวารสารไปสู่ฐาน
ข้อมูลระดับนานาชาติ โดยการเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (ไม่มีชื่อ
ภาษาไทย) และกำหนดรับตีพิมพ์เผยแพร่เฉพาะบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบของนิพนธ์ต้นฉบับ นิพนธ์ปริทัศน์ และบทวิจารณ์
หนังสือในกลุ่มสาขาอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2561) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารได้ที่ http://research.dusit.ac.th/new
/e-Journal/