เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

…….มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผลแพร่ผลงาน การวิจัยของ
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ และเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601174 ต่อ 11 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th