มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562

……….มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The First International
Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Sciences for Sustainability (2019 KSUC)” ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://www.ksu.ac.th/ksuc2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562