ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

……..สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5
2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกระตุ้นและสงเสริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้สนใจสามารภส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562
ได้ที่ http://research.psru.ac.th/PBR2019