ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNAC 2019

…….คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic
Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in
Industry, Business, and Culture วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ผู้สนใจ
สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ที่ http://tniac.tni.ac.th