ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

…..วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6
ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผู้สนใจสามารถส่งบทความ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2562 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.nmc.ac.th/conference2019