ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

…..คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management,National Defence
University of Malaysia, Malaysia กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
ภายใต้หัวข้อ “Global Digital Soclety: Impacts on Humanities and Social Sciences” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทาง
วิชาการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ้http://www.lw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php