ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม : มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา

………ด้วยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นักสถิติ
นักวัดผลและนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์
ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2561 สมาคมฯ ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ และเผลแพร่ผลงานวิจัย
คัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม : มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา” และประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข
อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-2623