บรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

……………มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ “นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” (Innovations in Interdisciplinary Research)
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยได้รับเกียรติจากศาตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ”
และมีการจัดนำเสนอผลงานวิจัย ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย
……………๑.กลุ่มการศึกษา
……………๒.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
……………๓.กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
……………๔.กลุ่มพัฒนาสังคม
……………๕.กลุ่มเพาะพันธุ์ปัญญา
……………๖.กลุ่มบัณฑิตศึกษา
……………๗.International Group
ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/sru-con14-doc/

ภาพบรรยากาศ